Akathistos-hymnen

Akathistos-hymnen i dansk oversættelse

ved Johannes Glenthøj

Den græske tekst, der ligger til grund for oversættelsen er C.A. Trypanis: Fourteen Early Byzantine Cantica.

Wiener Byzantinischen Studien Band V. Wien, 1968), s. 29-50.

(Forlaget Alfa, 2002) - se note 30.

Oversættelsen blev til på opfordring fra sognepræst Birte Andersen, som anvendte dele af denne oversættelse i hendes bog: 

Marias hymne - en guide til russisk ikonteologi

De to forskellige indledninger er blevet brugt til forskellig tid.

Alfa, Beta o.s.v. er bogstaver i det græske alfabet. Hvert vers begynder med et bogstav lige fra Alfa til Omega. Det kaldes en "akrostisk", hvor begyndelsesbogstaverne tilsammen udgør hele alfabetet. Eksempler på alfabetisk akrostiske digte findes også i Gammel Testamentes Salmer.

Indledning I

Den ulegemlige Gabriel forstod den befaling han i hemmelighed havde fået

og stillede prompte i Josefs værksted og sagde til den ugifte kvinde:

"Han som lagde himlene ned ved sin nedstigning,

finder - uden at forandre sig - helt og holdent plads i dig;

ham som jeg endog ser tage en tjeners skikkelse i dit moderliv,

undres jeg over og råber til dig:

"Glæd dig, du brud, som ikke har nogen brudgom!"

Indledning II

Til dig, hærfører, som forsvarer os,

Gudføderske, som forløser fra al angst,

til dig fremsætter jeg, din by,

sejrs- og takkesange,

men du, som har uovervindelig magt,

befri mig fra al mulig fare,

så jeg kan råbe til dig:

I: "Glæd dig, du brud som ingen brudgom har!" :I

Alfa

En ærkeengel blev sendt fra himlen

for at sige til hende, der fødte Gud: "glæd dig";

han så dig, Herre, der danner legemerne,

og stod ude af sig selv

og råbte med ulegemlig stemme dette til hende:

"Glæd dig, gennem dig skinner glæden frem,

glæd dig, gennem dig forsvinder forbandelsen,

glæd dig, genrejsning af den faldne Adam,

glæd dig, udfrielse fra Evas tårer,

glæd dig, svært bestigelige højde for menneskelige tanker,

glæd dig, dyb vanskeligt at skimte selv for engleøjne,

glæd dig, for du er en kongetrone,

glæd dig, for du bærer ham, der bærer alt,

glæd dig, stjerne som åbenbarer Solen,

glæd dig, skød som indeholder kødelighed fyldt af guddommelighed,

glæd dig, gennem dig fornyes skabelsen,

glæd dig, gennem dig tilbedes Skaberen,

I: glæd dig, du brud som ingen brudgom har!" :I

Beta

Den hellige kvinde ser, at hun selv er ren,

og drister sig til at svare Gabriel:

"Det uventede, du siger,

forekommer mig svært at tro på,

for du kundgør og udråber graviditet af en undfangelse uden sæd,

I: "halleluja" :I

Gamma

Jomfruen søgte at få en uopnåelig indsigt,

og råbte til Guds tjener:

"Hvordan kan man føde en søn,

når man har et uberørt moderliv,

kan du sige mig det?"

Forskrækket råbte han til hende og sagde:

"Glæd dig, du der er indviet i en hemmelig rådslagning,

glæd dig, tillid for dem, der beder i tavshed,

glæd dig, det første af Kristi undere,

glæd dig, hovedpunkt i hans lære,

glæd dig, himmelske trappe, som Gud gik ned ad,

glæd dig, bro, der fører mennesker fra jord til himmel,

glæd dig, du under, som der tales vidt og bredt om blandt engle,

glæd dig, traume, som dæmonerne jamrer voldsomt over,

glæd dig, du skal føde et lys - ubeskriveligt!

Glæd dig, du lærer ikke "hvorledes skal det ske?" af nogen,

glæd dig, du som overstiger de vises erkendelsesevne,

glæd dig, som oplyser troendes hjerner,

I: glæd dig, du brud som ingen brudgom har!" :I

Delta

Den Højestes kraft overskyggede dengang

den ugifte kvinde for at hun skulle undfange,

og fremstillede hendes frugtbare skød

som en dejligt duftende mark for alle,

som gerne vil høste frelsen, idet de synger således:

I: "Halleluja" :I

Epsilon

Jomfruen der havde et gudbærende moderskød,

ilede til Elisabeth.

Men hendes foster, der straks fornemmede hendes hilsen,

blev glad og råbte til hende der fødte Gud

med spring som var det salmer:

"Glæd dig, kvist af det skud som aldrig visner,

glæd dig, jordgrund med en udødelig frugt,

glæd dig, du som plejer den Landmand, som elsker mennesker,

glæd dig, du som fremavler Gartneren, som plejer vort liv,

glæd dig, du som får den opdyrkede jord til at give rigelig frugt af Guds barmhjertighed,

glæd dig, du bord som er dækket med en overflod af forsoninger,

glæd dig, for du får Overdådighedens Eng til at blomstre,

glæd dig, for du gør et tilflugtssted færdig til brug for sjælene,

glæd dig, velbehagelig offerrøgelse af forbøn,

glæd dig, hele verdens forløsning,

glæd dig, Guds velbehag over for dødelige,

glæd dig, dødeliges frimodighed over for Gud,

I: glæd dig, du brud som ingen brudgom har!" :I

Zeta

Den betænksomme Josef havde en storm i sig af tvivlrådige tanker

og han var rystet; han så dig ugifte og mistænkte dig udadlelige for stjålen elskov.

Men da han hørte om den måde, du havde undfanget på, sagde han drevet af Helligånden:

I: "Halleluja" :I

Eta

Hyrderne hørte englene syng lovsang

for Kristi tilsynekomst i et menneskeligt legeme,

og de kom i en fart som får hen til deres hyrde,

og de anskuede ham som et lam uden lyde,

som var blevet fodret i Marias mave,

hende lovpriste de og de sagde:

"Glæd dig, mor til Lam-Og-Hyrde,

glæd dig, de åndelige fårs stald,

glæd dig, beskyttelse mod usynlige vilddyr,

glæd dig, du som åbner paradisets døre,

glæd dig, for himlene glæder sig sammen med jorden,

glæd dig, for de jorden danser med de troende,

glæd dig, apostlenes aldrig tiende mund,

glæd dig, medaljevindernes ubesejrlige mod,

glæd dig, troens solide søjle / faste holdepunkt,

glæd dig, nådens lysende kundskab,

glæd dig, du ved hvem dødsriget blev klædt af,

glæd dig, du ved hvem vi blev iklædt herlighed,

I: glæd dig, du brud som ingen brudgom har!" :I

Theta

En stjerne der haster Gud imøde så stjernetyderne,

og de fulgte dens stråleglans.

De ligesom holdt den i hånden som en lygte,

hvormed de ledte efter den mægtige herre og Gud,

de rørte ved ham, der er urørlig og glædede sig over ham og råbte:

I: "Halleluja" :I

Iota

I armene på jomfruen så astrologerne

ham, der har dannet mennesker med sin hånd,

og de anerkendte ham som Herren,

selv om han havde taget en tjeners skikkelse, og de havde travlt med

at tilbede ham med gaver og tilråbe den velsignede kvinde:

"Glæd dig, mor til den stjerne, der aldrig går ned,

glæd dig, den hemmelige morgens røde,

glæd dig, som lukker bedragets ildovn,

glæd dig, du som vogter Treenighedens disciple,

glæd dig, du som har nedstødt tyrannen og menneskehaderen fra hans trone,

glæd dig, du som gjorde Kristus kendt, Herre og menneskelskeren,

glæd dig, du som friede os fra hedensk gudsdyrkelse,

glæd dig, du som trak os op af gerningernes dynd (citat fra Romanos' julekontakion!),

glæd dig, du som slukker tilbedelsen af ild,

glæd dig, du som befrier os fra lidenskabernes flamme,

glæd dig, de troendes vejleder til kyskhed,

glæd dig, alle slægters festglæde,

I: glæd dig, du brud som ingen brudgom har!" :I

Kappa

Stjernetyderne blev Guds sendebud.

Da de havde fuldført det, oraklet sagde (Salme 78,10),

vendte de hjem til Babylon

og forkyndte alle om dig, Kristus,

og de efterlod Herodes som en tåbe, der ikke havde erfaring med at synge

I: "Halleluja" :I

Lambda

Du lod sandhedens lys skinne på Egypten

og forfulgte falskhedens mørke,

for det lands afguder, Frelser,

kunne ikke udholde ikke din styrke, men faldt,

og de af dem der blev frelst, råbt til hende, der fødte Gud:

"Glæd dig, menneskers genopbygning,

glæd dig, dæmoners sammenbrud,

glæd dig, du som har nedtrådt den besnærende vildfarelse,

glæd dig, du som har udstillet afgudernes svig,

glæd dig, hav som har druknet den åndelige Farao,

glæd dig, klippe som gav de tørstende liv at drikke,

glæd dig, ildsøjle som viser vej i mørke,

glæd dig, verdens ly bredere end skyen i sin tid (2. Mosebog 13,21),

glæd dig, mad til erstatning af mannaen,

glæd dig, tjener for hellig lyksalighed,

glæd dig, forjættede land,

glæd dig, fra dig flyder der mælk og honning,

I: glæd dig, du brud som ingen brudgom har!" :I

My

Da du, Simeon, skulle til forlade den nuværende bedrageriske verden,

blev du som baby rakt over i hans arme,

men det erkendtes af ham, at du også var fuldkommen Gud.

Derfor forbavsedes han over din uudsigelige visdom og råbte:

I: "Halleluja" :I

Ny

En ny skabning har Skaberen vist,

og han har åbenbaret sig for os, som er blevet til ved ham:

fra et skød hvor der ikke var sæd, kom han,

og han bevarede hende ufordærvet, som hun var,

for at vi skulle se det forunderlige og prise hende i sang og råbe:

"Glæd dig, uforkrænkelighedens blomst,

glæd dig, selvbeherskelsens krans,

glæd dig, lysende foregribelse af opstandelsen,

glæd dig, reflektion af englelivet,

glæd dig, stamme der bærer strålende frugt, hvorfra de troende henter næring,

glæd dig, træ med et bladhang, der giver god skygge, hvorunder mange søger ly,

glæd dig, du er frugtsommelig med Forløseren for de fangne,

glæd dig, du har frembragt Vejlederen for vildfarne,

glæd dig, gendrivelse af den retfærdige Dommer

glæd dig, tilgivelse af mange fejl,

glæd dig, frimodighedstøj for nøgne,

glæd dig, moderkærlighed som overvinder alt begær,

I: glæd dig, du brud som ingen brudgom har!" :I

Xi

Når vi har set den fremmedartede fødsel, så lad os blive fremmede for verden,

lad os i sindet henføres til himlene.

For af den grund åbenbarede den Højeste sig

som et ydmygt menneske på jorden,

der vil drage mod det høje alle, der råber:

I: "Halleluja" :I

Omikron

Det ubeskrivelige Ord var helt nærværende i det hernede

men samtidig overhovedet ikke fraværende fra det i det høje.

For hans nedstigning var guddommelig,

uden at forandre sted,

og fødslen fra jomfruen, der var overskygget af Gud, og hun hørte disse ord:

"Glæd dig, du som indeholder den, der ikke kan indeholdes,

glæd dig, dør til det tilbedte mysterium,

glæd dig, tvivlsomme nyhed for dem, der ikke tror,

glæd dig, helligste vogn for ham, som kører på keruber,

glæd dig, allerbedste bolig for ham, som er over serafer,

glæd dig, du som fører modsætninger sammen,

glæd dig, du som forener jomfruelighed og fødsel,

glæd dig, du ved hvem overtrædelsen opløses,

glæd dig, du ved hvem paradis er blev åbnet,

glæd dig, nøgle til Kristi rige,

glæd dig, håb om evige goder,

glæd dig, du brud, som ikke har nogen brudgom!"

Pi

Alle former for engle var ude af sig selv over den store gerning, din menneskevordelse var,

for de så ham, der er utilnærmelig som Gud, være et menneske, alle kan nærme sig,

han lever sammen med os og hører fra alle:

I: "Halleluja" :I

Rho

Vi ser folk der er meget godt skåret for tungebåndet

forvandlet til umælende fisk i dit nærvær.

Men vi -  vi undres over mysteriet

og råber i tro:

"Glæd dig, beholder for Guds Visdom,

glæd dig, skatkammer for hans forsyn,

glæd dig, du som demonstrerer filosoffernes dårskab,

glæd dig, du som afslører videnskabsfolkenes ufornuft,

glæd dig, for de kloge forskere er blevet dumme,

glæd dig, du som ødelægger atheniensernes falske spind,

glæd dig, du som fylder garnene med fisk,

glæd dig, du som trækker op fra dybet af uvidenhed,

glæd dig, du som oplyser mange med erkendelse,

glæd dig, skib for dem, der vil frelses,

glæd dig, havn for dem, der er på livets hav,

glæd dig, du brud, som ikke har nogen brudgom!"

Sigma

Han som holder sammen på alting ville frelse verden,

indbød sig selv og kom ind i verden!

Som Gud er han hyrde,

igennem os har han vist sig at være ligesom os.

Med det samme kaldte han på det samme og hørte som Gud

I: "Halleluja" :I

Tau

En mur er du for jomfruer, Gudfødende jomfru,

og for alle som tager deres tilflugt til dig.

For himlens og jordens skaber,

som dannede dig som et redskab, som ingen havde rørt,

tog bolig i dit skød og lærte alle at vende sig påkalde dig således:

"Glæd dig, monument for jomfrueligheden,

glæd dig, port til frelsen,

glæd dig, grundlægger af åndelig nyskabelse,

glæd dig, forsanger for "Guddommelig Godhed",

glæd dig, for du fødte dem, der var undfanget i skam,

glæd dig, for du vejledte dem, som var berøvet forstand,

glæd dig, du tager arbejdet fra hjerneødelæggeren,

glæd dig, du føder ham som sår ren sæd,

glæd dig, brudekammer for et bryllup uden sæd,

glæd dig, du som gifter de troende med Herren,

glæd dig, dejlige rugemor for jomfruer,

glæd dig, forlover for hellige sjæle,

glæd dig, du brud, som ikke har nogen brudgom!"

Ypsilon

Enhver hymne, der har ambition om at nå rundt

om de mange beviser på din barmhjertighed, må give fortabt.

Om vi bringer dig salmer og sange uden tal, hellige konge,

ville vi alligevel ikke have gjort noget værdigt i forhold til det,

du har gjort for os, der råber til dig:

I: "Halleluja" :I

Phi

Som en lysende lygte, der skinner for dem i mørke

ser vi den hellige jomfru,

for hun tændte det ustoflige lys

og viser alle vej til guddommelig erkendelse

ved at hun oplyser sindet med stråleglans og æres ved dette råb:

"Glæd dig, du stråle fra den åndelige sol,

glæd dig, lampe med det uudslukkelige lys,

glæd dig, lyn som glimter ind i sjælene,

glæd dig, torden som forskrækker fjenderne,

glæd dig, for du får det strålende lys til at gå op,

glæd dig, for du lader en flod springe frem med mange strømme,

glæd dig, du som giver en levende afbildning af døbefonten,

glæd dig, du som  borttager syndens snavs,

glæd dig, du vaskefad, som vasker samvittigheden ren,

glæd dig, du kar som tilsætter en stor glæde,

glæd dig, duft af Kristi velduft,

glæd dig liv af mystisk festlighed,

glæd dig, du brud, som ikke har nogen brudgom!"

Khi

Han som ville eftergive gammel gæld,

Sanereren for alle mennesker,

bosatte sig af sig selv

blandt dem, der var i udlændighed i forhold til hans nåde,

og da han havde revet gældsbeviset i stykker,

hører han fra alle disse ord:

I: "Halleluja" :I

Psi

Vi synger om din fødsel til harpespil og priser dig alle

som et besjælet skib, gudføderske.

I din mave boede Herren,

som holder alt i sin hånd,

han helligede, herliggjorde og lærte alle at råbe til dig:

"Glæd dig, Guds og Ordets bolig,

glæd dig, du hellige som er mere end de hellige,

glæd dig, skrin som er forgyldt af Ånden,

glæd dig, Livets aldrig opbrugte skatkammer,

glæd dig, gudfrygtige kongers kostbare krone,

glæd dig, genstand for fromme præsters respektindgydende ros,

glæd dig, kirkens uomrystelige tårn,

glæd dig, kongerigets ikke nedbrudte mur,

glæd dig, på grund af dig løftes trofæerne,

glæd dig, på grund af dig falder fjenderne,

glæd dig, helbredelse af min krop,

glæd dig, min sjæls forsyn,

glæd dig, du brud, som ikke har nogen brudgom!"

Omega

O moder der prises af alle, som føder alle

helliges allerhelligste Ord,

modtag nu denne offergave,

fri alle fra al overtrædelse

og frels fra den kommende gengældelse dem, som råber til dig:

glæd dig, du brud, som ikke har nogen brudgom!"

Seneste kommentarer

12.08 | 09:41

- sikke dog en gang sort teologisk volapyk. Det rene visse-vasse. Religion har gjort ubodelig skade gennem historien.

11.06 | 12:37

"there's nothing worth more" music video is so full of the energy of Jesus/God. and yet a small part of the Love🌞/energy🌞 of Christ💚🙏🏽🌞

22.09 | 17:58

Kære Johannes Endnu engang tak for disse sange. Der er ikke så mange vi kender på dansk. Jeg fandt en engelsk Above all names. Men hvor er det nogle rige tekster de har i deres lovsange.

01.12 | 17:13

"Når din Ånds regn falder ........." so Lovely !! Brings tears to my eyes.

Del siden